Showing 1 – 20 of 78
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • Original Investigation July 05, 2016

    Hui-Jie Zhang, MD, PhD; Jiang He, MD, PhD; Ling-Ling Pan, MD, PhD; Zhi-Min Ma, MD, PhD; Cheng-Kun Han, MD; Chung-Shiuan Chen, MS; Zheng Chen, MD; Hai-Wei Han, MD; Shi Chen, MD; Qian Sun, MD; Jun-Feng Zhang, MD; Zhi-Bin Li, MD; Shu-Yu Yang, MD, PhD; Xue-Jun Li, MD, PhD; Xiao-Ying Li, MD, PhD

    JAMA Intern Med. 2016; doi: 10.1001/jamainternmed.2016.3202

    Includes: Supplemental Content